Adresa:
Str. Victoriei nr.2, Azuga
Prahova

Telefon:
  (0244) 322.051
  (0244) 322.052

Telefon urgenta:
  112
Fax:
  (0244) 321.910
E-Mail:
spitalazuga@yahoo.com

Conducere Unitate:
Manager
Pandele Victor

Calitatea de asigurat


Persoanele asigurate (legea 95/2006)


ART. 211

(1) Sunt asigurati, potrivit prezentei legi, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei legi. In aceasta calitate, persoana in cauza incheie un contract de asigurare cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin angajator, al carui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul consiliului de administratie.
(2) Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.
(3) Documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat se stabilesc prin ordin al presedintelui CNAS.

ART. 212

(1) Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ - adeverinta sau carnet de asigurat - eliberat prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul. Dupa implementarea dispozitiilor titlului IX din prezenta lege, aceste documente justificative vor fi inlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suporta din fond.
(2) Metodologia si modalitatile de gestionare si de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de catre CNAS.
(3) Emiterea cardului electronic de asigurat se face numai prin sistemul informatic unic integrat al sistemului de asigurari sociale de sanatate.

ART. 213

(1) Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:
a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;
b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, inclusiv cei care parasesc sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;
d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
f) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
(2) Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile prezentei legi:
a) satisfac serviciul militar in termen;
b) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
c) se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
d) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv;
e) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
f) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii;
g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) pensionarii, pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit;
i) persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Codul penal; persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri.
(3) Persoanele care au calitatea de asigurat fara plata contributiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverinta de asigurat fara plata contributiei eliberat de casa de asigurari de sanatate, care atesta aceasta calitate in urma prezentarii la casa de asigurari a documentelor care dovedesc ca se incadreaza in prevederile alin. (1) sau alin. (2). Acest document va fi vizat periodic, dupa caz, in urma prezentarii, de catre persoana interesata, la casa de asigurari, a documentelor care dovedesc mentinerea conditiilor de incadrare in categoria asiguratilor fara plata contributiei, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.
(4) Categoriile de persoane care nu sunt prevazute la alin. (1) si (2) au obligatia sa se asigure in conditiile art. 211 si sa plateasca contributia la asigurarile sociale de sanatate in conditiile prezentei legi.

ART. 214

(1) Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
(2) Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza in prevederile alin. (1):
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;
b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere;
c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara.

ART. 215

(1) Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane pe baza de contract individual de munca ori in baza unui statut special prevazut de lege, precum si persoanelor fizice, dupa caz.
(2) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurari alese in mod liber de asigurati declaratii nominale privind obligatiile ce le revin fata de fond si dovada platii contributiilor.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si persoanelor care exercita profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activitati independente.

ART. 216

In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate fondului de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, CNAS, prin casele de asigurari sau persoane fizice ori juridice specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorarilor de intarziere in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documente

Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat
1. Salariat - act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate;
2. Persoana fizica autorizata - act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS;
3. Persoanele fizice fara venit obligate sa se asigure - act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit;
4. Pensionar - act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie;
5. Copii in varsta de pana la 18 ani - act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca;
6. Elevi, ucenici cu varsta intre 18 si 26 ani dacacare nu realizeaza venituri din munca - act de identitate sau adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi;
7. Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni - act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului;
8. Studenti, daca nu realizeaza venituri prin munca - act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi;
9. Tineri cu varsta de pana la 26 ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social - act de identitate, act doveditor ca provine din sistemul de protectie a copilului, declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane, documente eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social;
10. Somer - act de identitate si/sau adeverinta eliberata de AJOFM;
11. Beneficiar de ajutor social - act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform legii nr. 416/2001;
12. Persoane cu handicap - act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, document eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile;
13. Membrii misiunilor diplomatice, cetateni straini si apatrizii care se afla temporar in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetateni romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara - act de identitate si dovada calitatii de asigurat care se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata;
14. Veterani de razboi, erou-martir, detinuti politici (Legea nr. 118/1990) - act de identitate, document doveditor in acest sens,eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii;
15. Femei insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara - act de identitate, adeverinta medicala si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara;
16. Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara - act de identitate, certificatul de nastere a copilului si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara;
17. Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse - act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate;
18. Coasiguratul - act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatoarele categorii de persoane: sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
19. Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazule in art. 105, 113 si 114 din Codul Penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri - adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor;
20. Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca - act de identitate si adeverinta emisa de angajator;
21. Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii - act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institiile din subordinea Minsiterului Administratiei si Internelor;
22. Cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliu in Romania - act de identitate (pasaport) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate;
23. Cetatenii straini care au domiciliu in strainatate - act de identitate (pasaport) si cardul european de asigurari de sanatate.

Nu uitati

Chiar daca nu sunteti asigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat. Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.


Breviar medical
Ghid medical Online
Consultatii Online
Alimentatie sanatoasa

• Casa Nationala de
     Asigurari de Sanatate

• Casa de Asigurari de
     Sanatate Prahova

• Directia de Sanatate
     Publica Prahova

• Colegiul Medicilor din
     Romania

• Scoala Nationala de
     Sanatate Publica si
     Management Sanitar

• Ministerul Sanatatii
• Centrul National de
     perfectionare in
     Domeniul Sanitar

• Sistemul de plata pe caz
     rezolvat (DRG)

• Portal dedicat
     Managerilor din Sistemul
     Medical

• Site dedicat informarii
     medicilor

• Ordinul Asistentilor
• Catalog Medicamente
• Uniunea Europeana
• Guvernul Romaniei
• Parlamentul Romaniei -
     Senat

• Parlamentul Romaniei -
     Camera Deputatilor

• Presedintia


Copyright © 2007 Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga Created by BioCis srl